Z A R Z Ą D Z E N I E NR 62 /18

PROKURATORA REGIONALNEGO W RZESZOWIE

z dnia 24 października 2018 roku

Na podstawie art. 23 § 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku – Prawo o prokuraturze (Dz.U.2017.1767 ze zm.), § 56 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 roku – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U.2017. 1206 ze zm.) oraz § 11 ust. 8 Regulaminu Pracy Prokuratury Regionalnej w zarządza się, co następuje;

§ 1

  1. Ustala się dzień 2 listopada 2018 roku dniem wolnym od pracy w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie.
  2. W zamian za dzień wolny od pracy (2 listopada 2018 r.) ustala się dzień 17 listopada 2018 r. dniem pracy w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie.