Komunikat Rzecznika Prasowego z dnia 7 czerwca 2016 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez prok. Mariusz Chudzik   
wtorek, 07 czerwca 2016 01:00

Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 2 czerwca 2016 r. po rozpoznaniu aktu oskarżenia Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu skazał Marka N., Pawła R., Leszka P. na kary w wysokości po 5 lat bezwzględnego pozbawienia wolności oraz grzywny
w kwocie po 540 000 zł, zaś Jacka. S oraz Marka K. na kary po 3 lata pozbawienia wolności oraz grzywny w wysokości po 300 000 zł. Ponadto wobec Leszka P. orzekł środek karny w postaci zakazu wykonywania zawodu radcy prawnego na okres 5 lat, zaś co do pozostałych oskarżonych, w takim samym wymiarze, orzekł zakaz zajmowania stanowiska członka zarządu, członka rady nadzorczej oraz członka komisji rewizyjnej w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednocześnie Sąd obciążył ich kosztami procesu oraz orzekł podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego odpisu na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice na okres jednego roku.

Oskarżeni - posiadacze kolekcjonerskich akcji, nie informując organów państwa o prawdziwym charakterze posiadanych przez nich akcji, zaczęli składać pozwy do sądów i wnioski do organów administracji domagając się zwrotu majątku spółki Giesche S.A. lub rekompensaty za to mienie.

Jak wynika z aktu oskarżenia Marek N., Paweł R., Jacek S., Marek K. oraz Leszek P. w latach 2005-2009 działając wspólnie i w porozumieniu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wiedząc, że mienie przedwojennej spółki Giesche S.A. zostało w całości znacjonalizowane - przejęte przez Skarb Państwa po II wojnie światowej, a Skarb Państwa uregulował wszelkie roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu oraz wykorzystując fakt, że wymieniona spółka nie została wykreślona
z przedwojennego rejestru handlowego i nie posiadała statutowych organów w Polsce, stworzyli przestępczy mechanizm polegający na podawaniu się za prawnych sukcesorów praw majątkowych z akcji na okaziciela przedwojennej spółki Giesche S.A. i wykorzystując w tym celu zakupione w 2005 roku pozostające w obiegu historyczno-kolekcjonerskim nie inkorporujące praw majątkowych akcje tej spółki przeznaczone przez Skarb Państwa do zniszczenia, jako posiadacze tych akcji uzyskali wpis do Krajowego Rejestru Sądowego i wykorzystując to orzeczenie usiłowali wprowadzić w błąd Skarb Państwa, Miasto Katowice, Katowicki Holding Węglowy S.A. w Katowicach i Hutniczo-Górniczą Spółdzielnię Mieszkaniową w Katowicach podając się za prawnego sukcesora praw majątkowych z akcji na okaziciela w/w spółki, żądali zwrotu przedwojennego mienia spółki Giesche S.A. lub odszkodowania za to mienie wartego ponad 341 mln zł, lecz zamierzonego celu nie osiągnęli z uwagi na zakwestionowanie przez pokrzywdzonych ich roszczeń, dopuszczając się przest.
z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

Sąd w ustnych motywach wyroku stwierdził, że stan faktyczny sprawy oraz ustalenia prokuratora w zakresie sprawstwa oskarżonych nie budzą wątpliwości. Czyny zabronione oskarżonych cechuje znaczny ładunek społecznej szkodliwości. Oskarżeni działali z góry powziętym zamiarem, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nienależnej im pod żadnym tytułem prawnym. Względy zapobiegawcze wobec oskarżonych i prewencji generalnej w zakresie społecznego oddziaływania skazania zdaniem Sądu uzasadniały orzeczenie surowych kar względem wszystkich oskarżonych, z uwzględnieniem ich roli w popełnieniu przestępstwa (przeważającej roli 3 oskarżonych - Leszka P., Marka N. i Pawła R. i mniejszej 2 oskarżonych - Jacka S. i Marka K.).

Wyrok jest nieprawomocny i obecnie podlega ocenie zasadności w Prokuraturze Okręgowej w Tarnobrzegu.

 

Zmieniony: środa, 08 czerwca 2016 08:27
 
Strona Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie - BIP, Stworzone w opraciu o GNU/GPL License Joomla!