RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne o ochronie danych) RODO, Prokuratura Regionalna w Rzeszowie informuje, iż:

Administratorem Danych jest:

Prokuratura Regionalna w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Hetmańskiej 45d, 35-078 Rzeszów,

tel. 17 50 61 300, fax 17 50 61 350

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inspektorem Ochrony Danych jest:

Pani Karolina Wojtaszek

Z-ca Inspektora Ochrony Danych

Tomasz Gajewski

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

DODO

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW – DODO (dyrektywa policyjna),  oraz  z Ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku
z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2019 r., poz. 125) – (ustawa policyjna), Prokuratura Regionalna w Rzeszowie informuje, iż:

Administratorem Danych jest:

Prokuratura Regionalna w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Hetmańskiej 45d, 35-078 Rzeszów,

tel. 17 50 61 300, fax 17 50 61 350

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inspektorem Ochrony Danych jest:

Pani Karolina Wojtaszek

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.). Zgodnie z ustawą udostępnieniu podlega każda informacja o sprawach publicznych, z wyjątkiem informacji niejawnych (art 5 ust 1). Prawo do informacji publicznej przysługuje każdemu. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie można żądać wykazania interesu
prawnego lub faktycznego (art. 2).


Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:


•    uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej;
•    wglądu do dokumentów urzędowych;
•    dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.


W szczególności organ władzy publicznej jest obowiązany do informowania o:


•    swoim statusie prawnym, przedmiocie działalności, organizacji, kompetencjach, majątku, strukturze własnościowej, osobach sprawujących w nim funkcje i ich kompetencjach;
•    sposobie przyjmowania i załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach, naborze kandydatów na wolne stanowiska;
•    prowadzonej polityce, programach w zakres:e realizacji zadań publicznych, projektowanych aktach normatywnych;
•    danych publicznych, w tym treści aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć oraz dokumentacji przebiegu i efektów kontroli i wnioskach podmiotów ją przeprowadzających, treści innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych, stanowiskach w sprawach publicznych zajętych przez organy władzy publicznej;
•    majątku publicznym.


Forma udostępniania informacji:


Udostępnianie informacji publicznej następuje w drodze:
1.    ogłaszania informacji publicznych na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczonym na stronie internetowej Prokuratury Krajowej;
2.    udostępnia informacji na wniosek zainteresowanego;
3.    wyłożenia informacji w miejscu powszechnie dostępnym.


Zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.


Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art 13 ust. 1). Jeżeli udostępnienie informacji w terminie 14 dni nie jest możliwe, podmiot obowiązany do jej udzielenia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia, oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust. 2) Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z wyjątkiem sytuacji w których podmiot zobowiązany do udzielenia informacji publicznej ma ponieść dodatkowe koszty w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji lub koniecznością przekształcenia informacji (art. 15 ust. 1).


Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej


•    prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, jak również ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy;
•    odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej;
•    odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni (art 16 ust 1).

Informacja dla osób doświadczających trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu się z powodu dysfunkcji narządu słuchu, wzroku lub łącznego występowania tych dysfunkcji

W Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie osobie posiadającej dysfunkcję mowy i słuchu lub łącznie dysfunkcję wzroku i słuchu w celu bezpośredniego kontaktu z prokuratorem lub urzędnikiem zapewnia się możliwość :

 • korzystania z pomocy wybranej przez siebie osoby przybranej,
 • prawo do bezpłatnego korzystania ze świadczenia usług wybranego tłumacza polskiego języka migowego (PJM), sytemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGEN). Rejestr tłumaczy języka migowego prowadzi Wojewoda Podkarpacki.

Zamiar skorzystania z określonego świadczenia usług ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonać pisemnie na adres: Prokuratura Regionalna w Rzeszowie, ul. Hetmańska 45D, 35-078 Rzeszów, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pośrednictwem e-PUAP.

Po prawidłowym zgłoszeniu prokuratura zapewni usługę w terminie wskazanym przez uprawnionego lub z nim uzgodnionym.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia usługi, uprawnionego zawiadamia się o takiej sytuacji wraz z uzasadnieniem i wyznacza się możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazuje na inną formę realizacji uprawnień.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (j.t. Dz.U. 2017.1824).

Jako ofiara przestępstwa - czyli pokrzywdzony - masz prawo złożenia zawiadomienia o przestępstwie do prokuratora lub Policji.
Jesteś stroną dochodzenia (śledztwa), które dotyczy przestępstwa popełnionego na Twoją szkodę.

Oznacza to, że możesz brać aktywny udział w postępowaniu i masz między innymi następujące uprawnienia:

 • Jeżeli ściganie sprawcy przestępstwa uzależnione jest od złożenia wniosku o ściganie, możesz taki wniosek złożyć,
  jak również cofnąć go za zgodą prokuratora.
 • Mażesz wyznaczyć pełnomocnika (adwokata lub radcę prawnego), który będzie Cię reprezentował w toku dochodzenia (śledztwa). Jeżeli nie stać Cię na opłacenie pełnomocnika, możesz zażądać wyznaczenia adwokata lub radcy prawnego z urzędu.
 • Możesz żądać przeprowadzenia dowodów, które wydają Ci się istotne (np. przesłuchania świadka lub powołania biegłego).
 • Możesz żądać, aby przesłuchano Cię w miejscu Twojego pobytu iub przy pomocy urządzenia do przesłuchiwania na odległość.
 • Możesz żądać dopuszczenia Cię do udziału w przeprowadzaniu dowodów oraz udostępnienia akt dochodzenia (śledztwa).
 • Jeżeli czujesz się zagrożony, możesz żądać utajnienia miejsca Twojego zamieszkania. Możesz też żądać,
  aby uniemożliwiono rozpoznanie Cię przez osobę, która jest Ci okazywana.
 • Możesz żądać zobowiązania sprawcy przestępstwa do naprawienia szkody.
 • Jeżeli na skutek przestępstwa doznałeś uszkodzenia ciała lub zachorowałeś, a nie uzyskałeś naprawienia szkody od sprawcy przestępstwa, możesz żądać świadczenia pieniężnego (kompensaty) od Państwa.
 • Jeżeli widzisz możliwość pojednania się ze sprawcą przestępstwa, np. w celu uzyskania od niego naprawienia szkody, możesz żądać przeprowadzenia mediacji.
 • Masz prawo do składania zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia (śledztwa) i na postanowienie o umorzeniu dochodzenia (śledztwa).

 

PAMIĘTAJ:

Twoje prawa zostały szczegółowo wymienione w załączonym pouczeniu pisemnym.
Jeżeli pouczenia pisemne wydają Ci się niejasne lub niepełne, masz prawo żądać od prokuratora lub policjanta szczegółowych informacji o przysługujących Ci uprawnieniach.

Numery rachunków kont sum depozytowych do wpłat zabezpieczeń i poręczeń majątkowych Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie to:

- 27 1130 1105 0005 2170 5490 0001 - waluta PLN,

 

- 97 1130 1105 0005 2170 5490 0002 - waluta USD,

 

- 70 1130 1105 0005 2170 5490 0003 - waluta EUR,

 

- 43 1130 1105 0005 2170 5490 0004 - waluta GBP,

 

- 16 1130 1105 0005 2170 5490 0005 - waluta CHF,

 

Dochody Skarbu Państwa (m. in. wpłaty z tytułu opłat kancelaryjnych - ksero, płyty CD/DVD)

- 17 1010 1528 0019 0622 3100 0000 - waluta PLN,