W toku śledztwa RP I Ds. 2.2019 funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji Zarząd w Rzeszowie oraz Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie działając na polecenie Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie dokonali zatrzymania 17 osób, w tym jednego obywatela Ukrainy.

Przedstawione im zarzuty dotyczą działania w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się m.in. wyłudzaniem zwrotu nienależnego podatku VAT z tytułu fikcyjnego obrotu proszkiem do drukarek 3D Metal Powder Sin Titanum, utrudnianie stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków płatniczych pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego oraz innych przestępstw.

Wobec jednego z podejrzanych Sąd Rejonowy w Rzeszowie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy.

Wobec 16 osób zastosowano kumulatywnie nieizolacyjne środki zapobiegawcze, w tym poręczenie majątkowe w najniższej kwocie 10 tys. zł, zaś w najwyższej - 50 tys. zł.

Dokonano również zabezpieczenia majątkowego na mieniu trzech podejrzanych poprzez zajęcie wierzytelności z tytułu zwrotu podatku VAT, na poczet grożącej kary grzywny oraz obowiązku naprawienia szkody ewentualnie uiszczenia należności publicznoprawnej uszczuplonej czynem zabronionym w łącznej kwocie 955 240,97 zł.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Prokurator prowadzący śledztwo nie wyklucza poszerzenia kręgu osób podejrzanych i dalszych zatrzymań.