Prokuratura Regionalna w Rzeszowie pod sygn. akt RP I Ds. 21. 2020 nadzoruje prowadzone przez Centralne Biuro Śledcze Policji w Tarnobrzegu śledztwo przeciwko m.in. Sławomirowi M., podejrzanemu o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą mającą na celu popełnianie przestępstw polegających na wyłudzaniu kredytów bankowych, przywłaszczaniu pojazdów uzyskanych w ramach umów leasingowych, tworzeniu i posługiwaniu się nierzetelną dokumentacją finansową oraz tzw. przestępstw „prania brudnych pieniędzy”.

W dniu 18 listopada 2020 r. w śledztwie dokonano zatrzymania 5 osób, a to:

 • Magdaleny S. - Prezes Zarządu spółki Lex & Tax z o.o. w Warszawie,
 • Mariusza S. - pracownika Koblit sp. z o.o. w Warszawie,
 • Kamili K. - byłej Prezes Zarządu Koblit sp. z o.o. w Warszawie,
 • Pawła G. - byłego Prezesa Zarządu Dortux z o.o.,
 • Józefa G. - Prezesa Zarządu spółki Global Line z o.o. w Warszawie oraz Erates sp. z o.o.

Wskazanym osobom ogłoszono następujące zarzuty m.in.:

 • udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw polegających na wyłudzeniu subwencji, tworzeniu i posługiwaniu się nierzetelną dokumentacją finansową oraz tzw. „praniu brudnych pieniędzy” (przest. z 258 § 1 k.k.),
 • pomocnictwa do doprowadzenia m.in. ustalonej spółki z o.o. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem własnym (na kwotę 643.474,50 zł) poprzez przedłożenie nieodzwierciedlających rzeczywistych zdarzeń gospodarczych dokumentów, będących podstawą wypłaty środków pieniężnych w związku z zawartymi umowami faktoringowymi (przest. z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 286 k.k. i art. 270 a § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.),
 • składania nierzetelnych dokumentów w celu uzyskania subwencji od Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” oraz niekorzystnego rozporządzenia mieniem ww. Funduszu na kwotę 185.202,00 zł (przest. z 286 § 1 k.k. i 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.),
 • posługiwania się nierzetelnymi fakturami VAT na łączną kwotę 16.048.668,74 zł poświadczającymi nieprawdę co do okoliczności faktycznych w postaci rzeczywistej realizacji usług będących przedmiotem tych faktur (przest. z 271 a § 1 k.k. w zw. z art. 277 a § 1 k.k.),
 • nakłaniania do podrabiania podpisów w dokumentacji stanowiącej podstawę wpisu danych do Krajowego Rejestru Sądowego (przest. z 18 § 2 k.k. w zw. z art. 270 § 1 k.k.),
 • niedopełnienia obowiązków związanych z prowadzeniem spraw ustalonej spółki z o.o. i wyrządzenia tej spółce szkody majątkowej w wielkich rozmiarach w łącznej kwocie 7.222.000,00 zł (przest. z 296 § 1, 2, 3 k.k.).

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, uwzględniając wnioski prokuratora, postanowieniami z dnia 20 listopada 2020 r. zastosował wobec Mariusza S. oraz Józefa G. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, zaś wobec Kamili K. - na okres 2 miesięcy.

Natomiast wobec Magdaleny S. oraz Pawła G. prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci: dozoru policji oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.